Anshoriyyah Persyadha

Anshoriyyah Persyadha adalah bagian dari departemen Yayasan Persyarikatan Al-Haromain, yang berkantor di JL. Ketintang Barat I/27 Surabaya. Anshoriyyah Persyadha bergerak di kewanitaan, yang lebih dikenal dengan ummahat. Memiliki motto: “Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” QS. Muhammad(47): 7.

Visi 

Terwujudnya kemuliaan martabat kaum perempuan di Indonesia sebagai ibu, istri, anak perempuan, dan anggota masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam.

Misi

  • Ketaqwaan kepada Allah SWT
  • Membina kaum perempuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam
  • Membina kaum perempuan untuk menjadi ibu pencetak generasi rabbani
  • Melaksanakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar pada lingkup keluarga dan masyarakat